Campanii Seboradin

Regulamentul concursului online "Feedback-ul tău este important pentru noi!” desfăşurat în perioada 09.09.2022 – 14.09.2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului " Feedback-ul tău este important pentru noi!” (numit in cele ce urmeaza"Concursul") este compania NOVOLINE PHARM S.R.L. cu sediul social in Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 7, camera nr.1, bloc I2, scara A, parter, Jud. Tulcea, inregistrata la Registrul Comertului sub numar J36/343/17.08.2015, cod fiscal RO 34897807, cont bancar RO50UGBI0000252010562RON deschis la Garanti Bank, sucursala Mun. Tulcea, reprezentata prin CALIN MARIN, in calitate de administrator.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe pagina de internet https://www.instagram.com/seboradinro/. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 09.09.2022 – 14.09.2022, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii https://www.instagram.com/seboradinro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania.  

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei NOVOLINE PHARM si angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/seboradinro/, pentru a putea fi utilizate in procesul de validare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina https://www.instagram.com/seboradinro/.

 

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada 09.09.2022 – 14.09.2022. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

a. Sa acceseze pagina https://www.instagram.com/seboradinro/

b. Sa dea Follow paginii https://www.instagram.com/seboradinro/ (daca nu sunt deja fani ai paginii)

c. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul https://www.seboradin.ro/pagini/campanii-seboradin

d. Sa raspunda invitatiei de concurs, sa lase o recenzie la produsele Seboradin folosite in comentarii. Raspunsul trebuie postat ca si comentariu la postarea de concurs.

 

SECTIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare participant poate castiga unul dintre cele 5 premii Seboradin oferite de Novoline Pharm. Premiile constau intr-un set complet de produse Seboradin la alegere. Fiecare dintre cei 5 castigatori are dreptul la un singur astfel de premiu. Mai multe comentarii diferite inseamna mai multe sanse de castig.

Castigatorii vor fi selectati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediului website-ului https://commentpicker.com/business-instagram.php. Tragerea la sorti va avea loc joi, 15.09.2022.

Castigatorii vor fi anuntati in data de 15.09.2022, pana la ora 18:00, pe pagina https://www.instagram.com/seboradinro/.

Premiile vor fi livrate prin curier, dupa confirmarea castigatorilor, in termen de 45 de zile de la validarea acestora.

6.1. Organizatorul va trage la sorti castigatorii, utilizand website-ul https://commentpicker.com/business-instagram.php, din cadrul tuturor participantilor valizi inscrisi in Concurs. Pentru fiecare premiu, se vor extrage si cate 3 rezerve.

6.2. Fiecare castigator trebuie sa confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram https: //www.instagram.com/seboradinro/, in maxim 3 zile de la data notificarii, receptionarea mesajului si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.

6.3. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista

de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.4. Castigatorii premiilor vor intra in posesia premiilor in termen de maximum 45 de zile de la validare, prin curier.

6.5. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea

in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.

6.6. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului pe adresa: Bd-ul Tomis nr. 397A, Mun. Constanța, Jud. Constanța, Cod Poștal: 900519 sau prin email contact@seboradin.ro. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.7. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

 

SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul website-ului  https://www.instagram.com/seboradinro/.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

 

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii suferite de catre castigator indiferent de natura acestor prejudicii suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

10.2. NOVOLINE PHARM garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea  REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  

10.3. NOVOLINE PHARM se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,  remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si

indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe https://www.seboradin.ro/pagini/campanii-seboradin.

 

Organizator

NOVOLINE PHARM S.R.L.  

Prin Administrator,  

Calin Marin

___________________________  

______________________________________________________________________________________________________

CAMPANII ÎNCHEIATE:

 Regulamentul concursului online "Happy Name Day #GIVEAWAY” pentru perioada 21.05.2022 – 23.05.2022.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului "Happy Name Day #GIVEAWAY” (numit in cele ce urmeaza"Concursul") este compania NOVOLINE PHARM S.R.L. cu sediul social in Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 7, camera nr.1, bloc I2, scara A, parter, Jud. Tulcea, inregistrata la Registrul Comertului sub numar J36/343/17.08.2015, cod fiscal RO 34897807, cont bancar RO50UGBI0000252010562RON deschis la Garanti Bank, sucursala Mun. Tulcea, reprezentata prin CALIN MARIN, in calitate de administrator.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare

"Regulamentul") pe pagina de internet https://www.instagram.com/seboradinro/. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 21.05.2022 – 23.05.2022, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii https://www.instagram.com/seboradinro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data

inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei NOVOLINE PHARM si angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a

prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat

pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/seboradinro/, pentru a putea fi utilizate in procesul de validare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata

corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina https://www.instagram.com/seboradinro/.

 

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada 21.05.2022 – 23.05.2022. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

a. Sa acceseze pagina https://www.instagram.com/seboradinro/

b. Sa dea Follow paginii https://www.instagram.com/seboradinro/ (daca nu sunt deja fani ai paginii)

c. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul https://www.seboradin.ro/pagini/campanii-seboradin

d. Sa raspunda invitatiei de concurs, sa lase o urare de sezon in comentarii si sa dea tag unei persoane reale, prietena, mama, sora. Raspunsul trebuie postat ca si comentariu la postarea de concurs.

 

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare participant poate castiga unul dintre cele 10 premii Seboradin oferite de Novoline Pharm. Premiile constau intr-un set complet de produse Seboradin la alegere, dintre gamele Anti Hairloss, Men, Oily sau Kerosen Cosmetic. Fiecare dintre cei 10 castigatori are dreptul la un singur astfel de premiu. Mai multe comentarii diferite cu tag-uri catre persoane diferite inseamna mai multe sanse de castig.

Castigatorii vor fi selectati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediului website-ului https: //commentpicker.com/business-instagram.php. Numai participantii care vor da tag unui profil real fi automat inscrisi la tragerea la sorti. Tragerea la sorti va avea loc marti, 23.05.2022.

Castigatorii vor fi anuntati in data de 24.05.2022, pana la ora 18:00, pe pagina https://www.instagram.com/seboradinro/.

Premiile vor fi livrate prin curier, dupa confirmarea castigatorilor, in termen de 45 de zile de la validarea acestora.

6.1. Organizatorul va trage la sorti castigatorii, utilizand website-ul https://commentpicker.com/business-instagram.php, din cadrul tuturor participantilor valizi inscrisi in Concurs. Pentru fiecare premiu, se vor extrage si cate 3 rezerve.

6.2. Fiecare castigator trebuie sa confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram https: //www.instagram.com/seboradinro/, in maxim 3 zile de la data notificarii, receptionarea mesajului si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.

6.3. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista

de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.4. Castigatorii premiilor vor intra in posesia premiilor in termen de maximum 45 de zile de la validare, prin curier.

6.5. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea

in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.

6.6. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului pe adresa: Bd-ul Tomis nr. 397A, Mun. Constanța, Jud. Constanța, Cod Poștal: 900519 sau prin email contact@seboradin.ro. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.7. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

 

SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul website-ului https://www.instagram.com/seboradinro/

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii suferite de catre castigator indiferent de natura acestor prejudicii suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

10.2. NOVOLINE PHARM garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

10.3. NOVOLINE PHARM se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si

indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului  si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe https://www.seboradin.ro/pagini/campanii-seboradin.

Organizator

NOVOLINE PHARM S.R.L. 

Prin Administrator, 

Calin Marin

(Încheiat) Regulamentul concursului online "Spring Giveaway Seboradin” pentru perioada 01.03.2022 – 08.03.2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

1.1. Organizatorul concursului “Spring Giveaway Seboradin” (numit in cele ce urmeaza "Concursul") este compania NOVOLINE PHARM S.R.L. cu sediul social in Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 7, camera nr.1, bloc I2, scara A, parter, Jud. Tulcea, inregistrata la Registrul Comertului sub numar J36/343/17.08.2015, cod fiscal 34897807, cont bancar RO50UGBI0000252010562RON deschis la Garanti Bank, sucursala Mun. Tulcea, reprezentata prin CALIN MARIN, in calitate de administrator.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe pagina de internet https://www.instagram.com/seboradinro/. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

 

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 01.03.2022 – 08.03.2022, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii https://www.instagram.com/seboradinro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea

Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei NOVOLINE PHARM si angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/seboradinro/, pentru a putea fi utilizate in procesul de validare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina https://www.instagram.com/seboradinro/.

 

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

 

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

 

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada 01.03.2022 – 08.03.2022, ora 14:00. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

5.2. Sa acceseze pagina https://www.instagram.com/seboradinro/

5.3. Sa dea Follow paginii https://www.instagram.com/seboradinro/ (daca nu sunt deja fani ai paginii)

5.4. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul https://www.seboradin.ro/pagini/campanii-seboradin

5.5. Sa raspunda invitatiei de concurs, sa lase o urare de sezon in comentarii si sa dea tag unei persoane reale, prietena, mama, sora. Raspunsul trebuie postat ca si comentariu la postarea de concurs.

 

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

 

Fiecare participant poate castiga unul dintre cele 10 premii Seboradin oferite de Novoline Pharm. Premiile constau intr-un set complet de produse Seboradin la alegere, dintre gamele Anti Hairloss, Men, Oily sau Kerosen Cosmetic. Fiecare dintre cei 10 castigatori are dreptul la un singur astfel de premiu. Mai multe comentarii diferite cu tag-uri catre persoane diferite inseamna mai multe sanse de castig.

Castigatorii vor fi selectati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediului website-ului https://commentpicker.com/business-instagram.php. Numai participantii care vor da tag unui profil real fi automat inscrisi la tragerea la sorti. Tragerea la sorti va avea loc marti, 08.03.2022. Castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, pana la ora 18:00, pe pagina https://www.instagram.com/seboradinro/. Premiile vor fi livrate prin curier, dupa confirmarea castigatorilor, in termen de 45 de zile de la validarea acestora.

6.1. Organizatorul va trage la sorti castigatorii, utilizand website-ul https://commentpicker.com/business-instagram.php, din cadrul tuturor participantilor valizi inscrisi in Concurs. Pentru fiecare premiu, se vor extrage si cate 3 rezerve.

6.2. Fiecare castigator trebuie sa confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/seboradinro/, in maxim 3 zile de la data notificarii, receptionarea mesajului si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.

6.5. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista

de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.6. Castigatorii premiilor vor intra in posesia premiilor in termen de maximum 45 de zile de la validare, prin curier.

6.7. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.

6.8. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului pe adresa: Bd-ul Tomis nr. 397A, Mun. Constanța, Jud. Constanța, Cod Poștal: 900519 sau prin email contact@seboradin.ro. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.9. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

 

SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

 

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul website-ului https://www.instagram.com/seboradinro/

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

 

SECTIUNEA 8. TAXE

 

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

10.2. NOVOLINE PHARM garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15).

10.3. NOVOLINE PHARM se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

 

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului

si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe https://www.seboradin.ro/pagini/campanii-seboradin

(ÎNCHEIAT) REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE INFSD!”
 

ORGANIZAT IN PERIOADA 23.07.2021 – 29.07.2021, IN MEDIUL ONLINE PE PAGINA DE INSTAGRAM CARMEN GREBENISAN

ORGANIZATOR PRINCIPAL: S.C.BLOOM COMMUNICATION S.R.L.;

ORGANIZATOR PARTENER: GLOBAL RECORDS S.R.L., PENTRU INFLUENCERUL CARMEN GREBENISAN

 

Art. 1. Definitii

1.1. In sensul prezentului Regulament oficial al Concursului CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE INFSD!”, denumit in continuare „Regulament Oficial”, urmatorii termeni au urmatoarele intelesuri:

• „Organizator principal” se refera la entitatea organizatoare a prezentului Concurs si este reprezentata de S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Iasi, Str. Canta nr. 15,Bl. 450, Sc. A, Et. 2, Ap. 11, jud. Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/874/2010, cod fiscal RO27068431, cont IBAN RO90INGB0000999905844802, deschis la ING Bank NV, reprezentata prin Dron Monica, Administrator, in calitate de administrator.

• „Organizatorul Partener” este entitatea cu care Organizatorul principal organizeaza prezentul concurs, in parteneriat si care, prin prisma relatiei avute cu Organizatorul principal, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la concurs. In sensul prezentului Regulament, organizatorii parteneri sunt reprezentati de Societatea GLOBAL RECORDS S.R.L., societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, avand sediul in Schitu, Strada Catedrala Tineretului, nr. 3, cam.1, Jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numar de ordine J13/2630/2013, cod fiscal RO 26382443, cont IBAN RO43 INGB 0000 9999 0408 2964, deschis la ING Bank NV Amsterdam sucursala Bucuresti, reprezentata de catre dl. Claudiu Ilioiu – Sales Manager si influencerul Carmen Grebenisan, care actioneaza doar cu respectarea conditiilor generale prevazute in prezentul Regulament Oficial;

• Prin „Participant” se intelege persoana fizica ce se inscrie la Concursul organizat de S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L., in parteneriat cu Societatea GLOBAL RECORDS S.R.L. si influencerul Carmen Grebenisan si care indeplineste toate conditiile de participare descrise in prezentul Regulament Oficial;

• Notiunea de „Premiu” desemneaza serviciul/produsul care poate fi castigat in cadrul prezentului Concurs, dupa cum este descris in Anexa nr. 1 ce face parte integranta la Regulament Oficial.

• Prin „Afiliati” sunt desemnate societatile partenere ale Organizatorului principal.

• Notiunea de „Concurs” se referă la campania promotionala „ Castiga un kit de vara compus din produse Seboradin si un costum de baie INFSD!” desfasurata de catre Organizatorul principal in parteneriat cu Societatea GLOBAL RECORDS S.R.L. si influencerul Carmen Grebenisan in mediul online, prin intermediul paginii de instagram a influencerului Carmen Grebenisan. Notiunea de „Castigator” desemneaza participantul la Concurs care a fost generat de mecanismul utilizat pentru tragerea la sorti si care a fost validat ca indeplinind toate conditiile de participare.

 

Articolul 2. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

2.1. Concursul este organizat si desfasurat de S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L., (denumita in continuare „Organizator principal”) in parteneriat cu GLOBAL RECORDS S.R.L., respectiv cu influencerul Carmen Grebenisan (denumiti in continuare „Organizatori Parteneri” si impreuna cu Organizatorul principal, in mod colectiv „Organizatorii”).

2.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

2.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, atat pe site-ul www.seboradin.ro, dar si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta str Panait Istrati, nr 55, Bucuresti, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3. Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau, după caz, pe plicul de corespondenta informatii precum „Regulament Concurs” sau „ Seboradin – Castiga un kit de vara compus din produse Seboradin si un costum de baie INFSD”. etc.

2.4. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza prezentul Regulament Oficial pe toata durata desfasurarii Concursului, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, dupa notificarea autoritatilor compentente, in cazul in care aceste modificari necesita o astfel de notificare. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe canalele de comunicare mentionate la pct. 2.3 (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute mai sus.

2.5. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia, prevederile referitoare la informarea corespunzatoare asupra modificarilor aduse prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, notificarea autoritatilor competente fiind aplicabile si in acest caz.

2.6. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara vreo obligatie fata de Participanti.

 

Articolul 3. Aria de desfasurare a Concursului

3.1. Concursul este organizat la nivel national si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe pagina de Instagram @Grebenisancarmen.

 

Articolul 4. Durata Concursului Online

4.1. Concursul se desfasoara in perioada prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial.

4.2. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand a se completa cu detaliile Concursului prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din Regulamentul Oficial. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare ale Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 2 de mai sus.

 

Articolul 5. Dreptul de Participare

5.1. La prezentul Concurs se pot inscrie persoanele fizice care au minimum 18 ani impliniti in ziua inscrierii la Concurs si care locuiesc in Romania.

5.1 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul principal are dreptul de a cere restituirea Premiului castigat si de a actiona conform dispozitiilor legale in vigoare in vederea recuperarii eventualelor prejudicii.

5.2. Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs care se efectueaza cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

5.3. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din cadrul Concursului.

 

Articolul 6. Mecanismul de desfasurare a Concursului. Inscrierea la Concurs. Conditii de participare

6.1. Organizatorul principal este exclusiv raspunzător pentru livrarea si receptia Premiilor de catre castigator. Pentru orice solicitare de informatii suplimentare/reclamatie/plangere cu privire la intrarea in posesia Premiilor, Castigatorii se vor adresa direct Organizatorului principal, la adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta: Panait Istrati 55, Bucuresti.

6.2. Concursul va fi publicat pe pagina de Instagram Carmen Grebenisan.

6.3. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada desfășurării concursului un cont care sa permita utilizarea serviciului „Instagram”.

6.4.Participantii vor da FOLLOW paginii de Instagram Seboradin Romania (https://www.instagram.com/seboradinro/?hl=ro).

6.5. Castigatorul va fi ales in mod aleatoriu de catre Carmen Grebenisan, prin tragere la sorti prin mecanismul random.org sau alte mecanisme similare.

6.6. Organizatorul se va asigura ca Participantul Castigator a indeplinit toate conditiile de participare la Concurs si va valida extragerea anterior anuntarii publice a Castigatorului.

6.7. Organizatorul va anunta Castigatorul pe platforma de comunicare prin intermediul careia Participantul s-a inscris la Concurs.

6.8. In vederea livrarii Premiului, Organizatorul va colecta atat datele de livrare ale Castigatorului, cat si datele necesare indeplinirii obligatiilor fiscale/legale legate de acordarea premiilor.

6.9. Organizatorul principal va expedia catre Castigator produsele Seboradin castigate iar Organizatorii parteneri vor expedia costumul de baie INFSD la alegere dintre modelele disponibile pe site in noua colectie.

 

Articolul 7. Mecanismul de acordare si revendicare a Premiilor

7.1. Participantii vor avea sansa de a intra in posesia Premiului care face obiectul Concursului, dupa finalizarea acestuia.

7.2. Organizatorul principal si Organizatorii parteneri vor expedia Castigatorului, prin intermediul serviciilor de curierat, premiul castigat in termen de maximum 30 zile lucratoare de la momentul validarii Premiului.

7.3. In cazul refuzului unui Castigator de a intra in posesia Premiului, sau daca la Concurs nu se inscrie niciun Participant, Organizatorul principal va decide in mod unilateral cum se vor aloca Premiile.

 

Articolul 8. Premiile Concursului. Taxe si impozite

8.1. Numarul premiilor si valoarea totala a acestora va fi prezentata in Anexa nr. 1 aferenta care face parte integranta din prezentul Regulament Oficial.

8.2. Premiile sunt acordate in cadrul desfasurarii activitatii economice a Organizatorului principal si reprezinta cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii produselor si serviciilor sale si sunt considerate cheltuieli deductibile in conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumita in continuare „Codul Fiscal”).

8.3. Premiile câștigate nu fac obiectul garanției pentru produsele achiziționate din magazine. În acest sens, Organizatorul va răspunde doar în baza garanției legale de conformitate.

8.4. Valoarea totala a premiilor nu depaseste suma de 600 lei si nu este supusa impozitarii, potrivit prevederilor din Codul Fiscal.

8.5. In vederea justificarii cheltuielilor conform prezentei sectiuni, Organizatorul principal va pastra o lista a castigatorilor premiilor (denumita in continuare „Lista castigatorilor”) ce va contine data alocarii premiului, numele si prenumele Castigatorului. Avand in vedere faptul ca aceste informatii reprezinta date cu caracter personal, Organizatorul acorda o atentie deosebita listelor intocmite, instruind in mod corespunzator personalul care colecteaza si pastreaza astfel de informatii.

8.6. Organizatorul principal pastreaza Lista castigatorilor pe o perioada de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia listele au fost intocmite.

 

Articolul 9. Raspunderea

9.1 Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizatorul principal legate de implementarea prezentului Regulament.

9.2 Organizatorul principal, precum si Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului sau renumele Organizatorilor, precum si imaginea produselor.

9.3 Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor/incetarii Concursului, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.4 Prin participarea la Concurs si parcurgerea Regulamentului Oficial, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de continutul acestui Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

a) este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea (in special cu privire la orice date personale furnizate voluntar);

b) este informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate in vederea derularii Concursului.

9.6. Organizatorul principal si Organizatorii Parteneri ai prezentului Concurs nu sunt raspunzatori pentru:

a) deteriorarea, disparitia sau sustragerea obiectelor castigate de Participanti dupa momentul preluarii lor de catre acesita din urma;

b) eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu obiectele castigate, indiferent de natura acestor prejudicii;

c) nerespectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de catre Participanti. In acest caz, orice incalcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial savarsita de catre un Participant atrage dupa sine invalidarea inscrierii in Concurs sau, dupa caz, invalidarea Participantilor ca si Castigatori, precum si, dupa caz, raspunderea personala si exclusiva a acestora;

d) intretinerea corespondentei cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor sau dupa termenul de revendicare a Premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea cu privire la acordarea Premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial;

e) inscrierile care nu au fost trimise in perioada de desfasurare a Concursului astfel cum aceasta este prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial;

f) nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament Oficial;

g)mesajele/comunicarile/solicitarile/plangerile/reclamatiile expediate de catre Participanti care nu au fost receptionate de catre Organizatori sau mesajele/comunicarile/solicitarile expediate de catre Organizatori care nu au fost receptionate de Participanti din motive tehnice independente de Organizatori;

h) utilizarea Premiilor de catre Castigatori in maniere care pun in pericol viata acestora si a celor din jur. In acest sens, prin participarea la Concurs, castigatorii declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care fac imposibila utilizarea Premiilor, iar in orice caz, acestia se obliga sa nu utilizeze premiile castigate daca acestea le-ar putea afecta, in orice modalitate, sanatatea fizica si psihica;

i) pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorilor;

j) pierderile sau intarzierile inscrierilor online la Concurs ale Participantilor, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorilor;

k) derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a platformei de social media utilizata, cat si alte functionalitati/servicii ale acestuia, daca prin aceasta, Participantii sunt impiedicati in vederea efectuarii inscrierilor in Concurs;

l) situatiile in care adresa de e-mail/numarul de telefon/oricare alte date de contact ale Castigatorilor furnizate in vederea acordarii Premiului nu pot fi identificate (datele de contact nu sunt corecte, nu exista, sunt contrare realitatii, sunt incomplete etc.), si ca atare Organizatorul principal nu va putea efectua acordarea si livrarea Premiilor;

m) eventualele dispute/litigii/conflicte legate de drepturile persoanelor asupra datelor furnizate de catre Castigatori in vederea acordarii Premiilor;

n) pierderile, intarzierile sau orice alte probleme existente la momentul inscrierii/participarii in Concurs, cauzate de providerul de servicii de internet sau de conexiunea la internet a Participantului/persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs;

o) Orice efect decurgand din transmiterea unor informatii false ori vadit eronate de catre Castigatori;

p) Costurile de folosire a Internetului de catre persoanele interesate de Concurs/Participanti;

q) Eventualele erori de soft al aplicatiei www.random.org, sau al altui sistemului ales de catre Organizator in vederea efectuarii tragerii la sorti.

9.7. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in scopul prevenirii sau sanctionarii oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda, sau a oricaror alte activitati care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestui Concurs sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

 

Articolul 10. Incetarea Concursului inainte de termen

10.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Concursul in perioada precizata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica de Organizator.

Articolul 11. Forta Majora si Cazul Fortuit

11.1. In contextul prezentului Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

11.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

11.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

11.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

a) tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

b) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

c) eventuale situatii politice, sociale, sanitare sau de orice alta natura care pot conduce la imposibilitatea desfasurarii prezentului Concurs;

d) imposibilitatea obictiva a Organizatorilor de a desfășura Concursul, în conformitate cu situația avută în vedere la data intrarii în vigoare a prezentului Regulament, cauzata de restrictiile impuse la nivel national si/sau la nivelul unitatilor administrativ teritoriale de catre autoritaritatile competente ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS CoV-2/Covid-19 etc.

11.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Articolul 12. Litigii

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului principal. Cu toate acestea, această prevedere nu exclude dreptul consumatorilor de a apela la mecanisme de solutionare alternativa a litigiilor.

12.2. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

 

Art. 13 Protectia datelor cu caracter personal

13.1. Organizatorii se obliga ca orice prelucrare de date cu caracter personal efectuata in temeiul prezentului Regulament Oficial sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii 190/2018 privind masuri de punere in aplicarea a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

13.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul platformelor de Social Media utlizate pentru desfasurarea Concursului se va supune Politicilor de Confidentialitate ale platformelor respective.

 

Bucuresti, data: 23.07.2021 

Organizatorul principal 

 

S.C BLOOM COMMUNICATION S.R.L. 

 

Prin Administrator

Monica Dron

______________________

 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „ CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE INFSD!”

ORGANIZAT IN PERIOADA 23.07.2021 – 29.07.2021, IN MEDIUL ONLINE PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INSTAGRAM CARMEN GREBENISAN;

ORGANIZATOR PRINCIPAL: S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L.

ORGANIZATORI PARTENERI: GLOBAL RECORDS S.R.L., PENTRU INFLUENCERUL CARMEN GREBENISAN

PREMIILE

In cadrul concursului vor fi oferite trei premii. Fiecare premiu care va ajunge la un castigator va fi compus din:

Un costum de baie INFSD la alegere din noua colectie New Neons 2021 https://infsd.com/collections/new-neons-2021

O gamă de produse Seboradin la alegere https://www.minifarmonline.ro/descopera-seboradin/

 

S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L. 

 

Prin Administrator 

Monica Dron